خانه » FAQ

پرسش و پاسخ
احتمال دارد پرسش های زیر برای تمامی مدل های پرینتر مناسیت نباشد. اگر با مشکالات دیگر مواجه شوید، لطفا با ما تماس بگیرید. با خوشحالی به شما کمک می کنیم.

مشکل علت احتمالی روش حل و فصل
1. بدون نیرو سویچ کلی روشن نشد.
سویج اضطراری روشن شد.
دکمه " Power On " باز نکرد.
والتاژ فدرت پایین
روشن کردن سویچ کلی
خاموش کردن سویج اضطراری
دکمه " Power On " را بازکنید.
4.والتاژ قدرت را چک منید.
2. پرینت هد جوهر را شلیک نمی کند. هوا در داخل لوله انتقال جوهر وجود دارد.
کمبود جوهر
فشار منفی زیاد
صفحه کترل پرینت هد ناقص است.
صفحه کنترل قدرت مشکل دارد.
موچ والتاژ مورد استفاده قرار نگرفته است.
پرینت هد خراب شد.
هوا داخل لوله را خارج کنید.
جوهر را اضافه کنید.
وصف خطوط برقی را چک کنید.
صفحه کنترل پرینت هد را عوض کنید.
صفحه کنترل قدرت را عوض کنید.
والتاژفدرت را چک کنید.
پرینت هد را عوض کنید.
3. برخی از آبپاش ها جوهر را شلیک نمی کند. آبپاش کثیف است.
داخل لوله پرینت هد هوا وجود دارد.
پرینت هد خراب است.
فشار منفی بالا
آبپاش را تمیز کنید.
هوا داخل لوله پرینت هد را خارج کنید.
پرینت هد را عوض کنید.
والتاژ را چک کنید.
4. به فشار منفی درست دست نمی یابد. 1. مخزن حفاظت از جوهر پر از جوهر است.
2. جوهر توی مخزن فشار منفی ریخه شد.
3. فشار سنج خوب کار نمی کند.
4. لوله انتقال جوهر بروز می کند.
5. دستگاه کنترل هوا خراب شد.
1. کمی جوهر را خارج کنید.
2. جوهر از مخزن فشار منفی خالی کنید.
3. فشار سنج را تعمیر کنید.
4. لوله انتقال جوهر خراب شده را عوض کنید.
5. دستگاه کنترل هوا را تعمیر کنید.
5. " لامپ UV "روشن نشد. 1. لامپ UV خراب شد.
2. سویچ لامپ UV روشن نشد.
3. زمانی در میان روشن و خاموش کردن سویچ لامپ UV خیلی کوتاه است.
4. نیرو کار تامین نشد.
1. لامپ UV خراب شده را عوض کنید.
2. سویچ را روشن کنید.
3. در روند کار دقیقتر شوید.
4. نیروی کار را تامین کنید.
6. مونالژ شاتر بسته شد. صفحه کترل پرینت هد ناقص است.
کامپیوتر سویج شاتر کنترل نمی کند.
مونتاژ شاتر خراب است.
صفحه کترل پرینت هد عوض کنید.
کنترل سویچ شاتر را تامین کنید.
مونتاژ شاتر خراب شده را عوض کنید.
7. صفحه کنترل جوهر صدا می دهد. 1. مخزن جوهر کمبود جوهر است. مخزن جوهر را دو باره پر کنید.
8.صوت بخار صدا می دهد. سیستم گرمایش کمبود آب است. آب را در سیستم گرمایش تامین کنید.
9. در مراحل پرینت، قاب مرکب به میدیا وصل می شود. 1. فاصله بین قاب مرکب ر و میدیا خیلی کم است.
2. موتور تخت خلا خاموش شد.
3. تنظیمات خلا مناسب نیست.
1. فاصله را بزرگتر کنید.
2. موتور را روشن کنید.
3. برای هر میدیا تنطیم مناسبی را انتخاب کنید.
10. قاب مرکب در مراحل پرینت ناگهان کار نمی کند. 1. گرینتیگ کثف شد.
2. خش زیاد درگرینتیگ وجود دارد.
3. گرینتیگ خراب شد.
4. رمزگذار گرینتیگ خراب شد.
5. رمزگذار گرینتیگ درست نصب نشد.
1. گرینتیگ را تمیز کنید.
2. گرینتیگ را عوض کنید.
3. گرینتیگ خراب شده را عوض کنید.
4. رمزگذار گرینتیگ را عوض کنید.
5. رمزگذار گرینتیگ را دو باره نصب کنید.
11. قاب مرکب حرکت نمی کند. 1. دستگاه آفلاین است.
2. موتور سروو آفلاین است.
1. به دکمه سبز فشار دهید.
2. دستگاه را خاموش کنید و پس از 10 ثانیه دوباره موتور سروو را روشن کنید.
12. برف پاک کن آتومانیک کار نمی کند. 1. صفحه کنترل برف پاک کن خراب شد.
2. تنظیم نرم افزار نشد.
1. قطعات را عوض کنید.
2. تنظیم این کاربرد کنید.
13. جوهر سفید چاپ نمی شود. 1. جوهر سفید در جای مخصوص نرخته است.
2. هوا در داخل لوله هوا وجود دارد.
3. سویج روشن نشد.
1. در جای درست جوهر سفید را بگذارید.
2. هوا را خالی کنید.
3. سویج را روشن کنید.
14. جوهر خشک نمی شود. 1. لامپ UV در حالت نادرست قرار گرفت.
2. شدت لامپ کافی نیست.
3. لامپ UV روشن نشد.
4. شاتر لامپ روشن نشد.
1. لامپ UV در حالت مناست قرار بدهید.
2. شدت را تقویت کنید.
3. لامپ UV روشن کنید.
4. کار کرن شاتر لامپ را تامین کنید.
15. چاپ ناصاف 1. پرینت هد خوب و درست نصب نشد.
2. نرم افزار کنترل هد تجدید نشد.
3. پارامتر در نظیم رنگها اشتباه شد.
1. پرینت هد را دو باره نصب کنید.
2. نرم افزار را تجدید کنید.
3. پارامتر را چک و اصلاح کنید.
16. صفحه کنترل پرینت هد بدون برق است. 1. صفحه کنترل پرینت هد خراب است.
2. اتصال J18 بدون برق است.
1. صفحه کنترل پرینت هد خراب شده را عوض کنید.
2. اتصال J18 را چک کنید.
17. جوهر اضافه در نمونه چاپ وجود دارد. 1. به علت اثر ESD اتفاق افتاد.
2. یونیزه روشن نیست.
1. برا چند ثانیه میدیا را در زیر یونیزه نگذارید.
2. به طور دایمی یونیزه را روشن کنید.
پرینتر جوهر افشان